Op alle pagina’s van Smulhoekdordt zijn de wettelijke auteursrechten van toepassing.

© 2005 Etienne Busink / Smulhoek.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave/site/homepages mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/publicist.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de uitgever/publicist. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever/publicist te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze www-pagina’s bestede zorg, zal noch de auteur, noch de uitgever/publicist aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.
De uitgever/publicist heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever/publicist wenden.

Uitgever/publicist: Etienne Busink / Smulhoek
auteur: Etienne Busink en anderen.

Postbus 602
3300 AP Dordrecht
telefoon: 078-6142457
fax: 078-6131002
E-mail: foto@fpbb.nl

Op de foto’s van site berust copyright ©

FOTO/PERSBURO “BUSINK” – Postbus 602 – 3300 AP Dordrecht
telefoon 078-614.24.57 / fax 078-613.10.02 / mobiel 06.51.66.56.92
e-mail: foto@fpbb.nl

website: www.fpbb.nl
op alle foto’s zijn de wettelijke copyrightregels van toepassing